Karaoke Ko Ahong


Ridwan jeung Agus sobat dalit ti baheula. Ti mimiti asup TK, SD, SMP, nepi ka SMA teu weleh babarengan. Ukur kuliah, duanana papisah sanajan jurusanana sarua. Dasar geus ngajodo, duanana panggih deui basa asup gawe jadi pagawe negri.

Keur Ridwan jeung Agus, nu ngaranna sosobatan teh lain kudu akur salilana. Malah mah unggal panggih duanana teu beda ti ucing jeung anjing. Teu weleh pasea. Ti mimiti masalah leutik nepi masalah gede.

Siga peuting eta, papaseaan Ridwan jeung Agus teh kacida manjang. Padahal nu diributkeun teu pira: milih tempat karaoke. Agus hayang karaoke di ABC Karaoke, sedengkeun Ridwan hayang di EFG Karaoke.

“Lamun urang karaoke ABC mah teu kudu mawa PL (pemandu lagu). Da geus disadiakeun. Paling urang mere tip wungkul,” ceuk Agus.

Ridwan embung eleh.

“Mun kitu mah kaciri teu seriusna rek karaoke. Mending ka EFG. Tah di ditu mah kan euweuh PL, jadi urang kudu nyiar heula sorangan, anu cocok jeung urangna. Teu asal nu aya (awewe) di tempat karaoke.”

Agus nempasan deui. Ceuk Agus, di tempat karaoke ABC, awewena ge aralus. “Geus kitu teh teu hese dititah.”

Duanana paguntreng tuluy nepi ka tilu jam. Tungtungna Agus ngelehan. Manehna panuju kana kahayang Ridwan. Dina pikiran Agus, Ridwan pasti atoh da kahayangna katurutan. Nyatana Agus salah. Ridwan malah pundung, langsung ngaleos. Bedo atuh ka tempat karaoke peuting eta.

Dua peuting saacanna ge, dua sobat dalit eta pasea rongkah. Judulna sarua: Karaoke. Tapi ayeuna mah anu dipaseakeun lain milih tempat paseana. Agus jeung Ridwan pakeukeuh-keukeuh kabongroy ku hiji PL.

Eta PL teh, mun dibandingkeun jeung pamajikan Agus mah teu geulis-geulis teuing. Ngan ukur manis tur leuwih ngora umurna. Ditingali tina awakna, moal jauh ti 18 taun. Ngan awakna bongsor. Tambah-tambah make bajuna anu ngararepas, matak betah anu nempo.

Tadina Ko Ahong, anu boga eta tempat karaoke, nyayagikeun opat awewe keur Agus, Ridwan, jeung babaturan lianna. Dua lalaki lainna mah pasrah weh kabagean sesa ge. Maranehna milih anu lain tipe Agus-Ridwan. Giliran Agus-Ridwan parebut PL anu cenah ngaranna Heni tea. Agus keukeuh yen manehna anu pangheulana nempo Heni. Ridwan oge panceg yen leungeun Heni pangheulana ditungtun ku manehna.

Heni nepi kalieureun ngabandungan kalakuan dua lalaki eta. Manehna bingung, da teu bisa milih kusabab eta mah hak konsumen. Heni mah tugasna ukur manut kana kahayang konsumen. Ko Ahong ge kacida lieurna nyinghareupan dua konsumen eta. Unggal-unggal datang, teu weleh pasea. Geus kitu, waktuna mayar menta potongan harga.

Dari pada lieur, Heni ku Ko Ahong dibetot kaluar ti kamar eta. Teu lila Ko Ahong asup deui mawa dua awewe anu awakna teu jauh ti Heni. Dua awewe ieu geuning leuwih agresif ti Heni. Atawa boa-boa eta mah instruksi ti Ko Ahong ngarah dua lalaki eta teu pasea deui. Yeyen jeung Reni, ngaran dua awewe eta jol mawa buku lagu jeung gek dina lahunan Agus katut Ridwan. Jurus Ko Ahong eta ampuh da duanana jep teu pasea deui.

Agus jeung Ridwan leuwih ti sajam, anteng jeung eta awewe. Duanana siga geus poho yen di imah keur aya nu nungguan. Sigana mun gratis mah Agus jeung Ridwan hayang cicing salilana di tempat Ko Ahong, dibaturan ku Yeyen jeung Reni. Dua awewe eta mah tara lemek tara nyarek. Sagala kahayang Agus jeung Ridwan dicumponan bae.

Ngan dasar ukur impian, keur anteng-antengna ngalahun Yeyen, bray, panto kamar muka. Blus asup awewe anu kulitna bodas tur ampeg awakna. Buukna disasak. Leungeunna melak cangkeng bari renghap ranjung. Geuning eta teh Ceu Eti, pamajikan Agus. Ceu Eti nalungtik dimana salakina mun euweuh di kantor. Poe eta Agus kaperego pisan keur ngalahun awewe lian. Ceu Eti ambek kacida. Teu loba ngomong Ceu Eti ukur molotot, bari nyebut, “Balik siahhhhhhh!”***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s