Siga Dude Herlino


Ieu mah kajadianana dina Kareta Api Turangga, ti Bandung ka Surabayakeun. Kocapkeun aya dua urang panumpang, nu saurang pamuda nu umurna wewelasan taun, anu saurang deui ibu-ibu tengah tuwuh.

Ti barang kareta maju, eta ibu-ibu teh ngan nempokeun wae eta pamuda. Lila-lia, sabada apaleun yen eta ibu-ibu nempokeun wae manehna, eta pamuda teh nanya.

“Ti kawit kareta mios, Ibu teh ngan ningali wae ka abdi. Manawi aya pikersaeun naon?” ceuk eta pamuda.

“Hehehe. Puguh Ibu teh bilih kasamaran. Ke, dupi encep teh leres…Dude Herlino?” tembal eta ibu-ibu.

“Ih sanes. Abdi mah Enjang Bu?”

“Ah, puguh sidik, Encep teh Dude Herlino tea nya?” ceuk eta ibu-ibu keukeuh.

“Sanes. Abdi mah Enjang! Enjang Mahmudin! Ibu lepat titingalian we,” tembal eta pamuda.

Jep teu ngobrol deui. Waktu kareta asup ka Stasiun Yogya, eta ibu-ibu nanya deui.

“Ku naon sih, mani disumput-sumput? Puguh sidik, Encep teh Dude Herlino tea nya?” ceuk eta ibu-ibu nanya deui.

“Ih sanes. Ti tadi ge apan ku abdi tos diwartosan, abdi mah Enjang Mahmudin, sanes Dude Herlino,” tembal eta pamuda beri jeung siga nu keuheul da eta ibu-ibu hayoh wae nanyana kitu.

Jep teu ngalobrol deui. Waktu kareta geus nepi Stasiun Solo, eta ibu-ibu teh nanya deui.

“Ah sidik pisan ayeuna mah. Encep teh Dude Herlino nya?” ceuk eta ibu-ibu.

Lantaran keuheul, antukna eta pamuda teh api-api ngaenyakeun kana pananya eta ibu-ibu.

“Muhun atuh Bu, abdi teh Dude Herlino!” ceuk eta pamuda semu keuheul.

“Dude Herlino? Leres, Dude Herlino? Ah, asa teu siga nya?” tembal eta ibu-ibu bari malengos. Reup sare, nepi ka nyegrekna. (Majalah Cakakak)***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s